Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
ACE OF BASE - Beautiful Life
Playlist
ACE OF BASE
Beautiful Life
Právě vysílá:
Lukáš Bárczay
Tajemný rok na Hitrádiu Vysočina

Pětadvacítka

Hitrádiu Vysočina je pětadvacet a spolu s vámi hledá největší hity za posledních 25 let.

Hlasujte o ten nej!

Celý říjen si ve vysílání budeme připomínat největší hity posledních pětadvaceti let, buďte u toho. A sledujte naše sociální sítě, kde se můžete podělit o své příběhy, které se k velkým hudebním hitům vážou.

Poslechněte si ukázky nominovaných hitů a vyberte ten NEJVĚTŠÍ posledních 25 let!

Soutěžní formulář

Vyberte nejoblíbenější hity: (*)

Ochrana osobních údajů:

I. Obecná ustanovení

  1. Organizátorem soutěže je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČO: 276 04 942, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11148 (dále jen „organizátor“).

II. Definice

  1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu mají účastníci soutěže možnost získat výhru, tzn. za celou dobu trvání soutěže 1 výhra 1x týdně.

III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

  1. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání Hitrádia Vysočina, na internetových stránkách www.hitradiovysocina.cz, to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., po dobu 30 dní. Provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádia Vysočina je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 267 65 586.

  2. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případné vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, emailu a telefonního čísla. U výherců soutěže je zpracovávána rovněž adresa. Pokud si účastnící soutěže přejí, mohou organizátorovi sdělit rovněž věk, město a e-mailovou adresu. Tyto nepovinné údaje budou zpracovávány za účelem komfortnější komunikace s výhercem, komfortnější identifikace výherce a za účelem zasílaní obchodních sdělení o nových soutěžích. Organizátor zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže manuálně i elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu pět (5) let po skončení soutěže. Zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím pověřených zpracovatelů – tj. pořadatele a společnosti RADIOHOUSE s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ:034 97 313.

  3. Poskytnutí osobních údajů je nevyhnutné pro účast v soutěži.

  4. Organizátor soutěže si vyhrazuje zpracovávané osobní údaje využít rovněž pro účely přímého marketingu po dobu původního zpracovávání osobních údajů.

  5. Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména a města v rozhlasovém vysílání Hitrádia Vysočina a také snímků, zvukových a obrazových záznamů, pro účely propagace, může tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu gdpr@hitradio.cz. Zpracování na základě souhlasu bude prováděno po dobu 1 roku.

  6. Účastník má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav- zejména se může jednat o blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Účastník má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má účastník podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřad na ochranu osobních údajů.
  7. Účastník soutěže vyplněním registračního formuláře soutěže rovněž uděluje svůj souhlas s využitím jeho elektronické adresy k šíření obchodních sdělení organizátora (tj. pro občasné nabízení zboží a služeb organizátora) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. bude mít účastník možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím jeho elektronického kontaktu zasláním informace o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace organizátorem nadále zasílány, a to na elektronickou adresu organizátora uvedenou v elektronické poště (v každém zaslaném obchodním sdělení).